Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka1.  Przedszkole nr 1 w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łęczyca
     nie posiadającą osobowości prawnej.

2.  Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
     - Ustawa  z  dnia  7  września 1991r.  o  systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
       z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
     - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.
       674 z późn. zm.),
     - Statut Przedszkola nr 1 w Łęczycy (tekst jednolity z 24.11.2011r.).
       (pobierz Statut)

3.  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Łęczyca.

4.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

5.  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
     - Gminę Miasto Łęczyca,
odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 25-09-2012

data: 25-09-2012

data: 27-09-2012Rejestr zmian strony