Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka1. Przedszkole nr 1 w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łęczyca
    nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
    - Ustawa z  dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
      z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
    - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.
      674 z późn. zm.),
    - Statut Przedszkola nr 1 w Łęczycy

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Łęczyca.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
    - Gminę Miasto Łęczyca,odpowiada: Joanna Stańczyk

wytworzył: Joanna Stańczyk

wprowadził: administrator

data: 04-12-2017

data: 04-12-2017

data: 04-12-2017Rejestr zmian strony