Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Przedszkole nr 1 w Łęczycy jest czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.30.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 • Godziny pracy administracji - od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

 • Godziny pracy nauczycieli - zgodnie z tygodniową organizacją pracy.

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 16.30 zgodnie z ramowym rozkładem dnia. - pobierz >> ramowy rozkład dnia.


 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkłady dnia zawarte są dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

  Do Przedszkola nr 1 w Łęczycy uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  Dzieci są zgrupowane w 5 oddziałach:
 • Oddział I - 3 latki - nauczycielki: Magdalena Bartczak, Ewa Wójcik

 • Oddział II - 4 latki - nauczycielki: Marta Kubiak, Małgorzata Marynowska

 • Oddział III - 4 latki - nauczycielki: Beata Chwieduk, Małgorzata Marynowska

 • Oddział IV - 5 latki - nauczycielki: Małgorzata Kawecka, Anna Kamińska

 • Oddział V - 6 latki - nauczycielki: Anna Walczak, Anna Kamińska


 • Godziny pracy poszczególnych oddziałów określa tygodniowa organizacja pracy .

  W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.
  W roku szkolnym 2011/12 zajęcia religii odbywają się w grupie VI (poniedziałki, godz. 12.30 - 13.00 i środy godz. 12.30 - 13.00). Zajęcia religii prowadzi nauczyciel katecheta – Monika Pieniążek Udział w zajęciach religii biorą dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.

  Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczycielki.

  W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zajęcia te organizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli po godz. 13.

  Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci. Aktualny tygodniowy jadłospis znajduje się na stronie przedszkola www.p1leczyca.wikom.pl
  odpowiada: Ewa Wójcik

  wytworzył: Dotora Drzewiecka

  wprowadził: administrator

  data: 25-09-2012

  data: 25-09-2012

  data: 27-09-2012  Rejestr zmian strony