Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Do Przedszkola nr 1 w Łęczycy uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Dzieci są zgrupowane w 5 oddziałach według zbliżonego wieku.
Liczba dzieci w jednym oddziale nie przekracza 25.
Dzieci 5 i 6 letnie są objęte w przedszkolu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.


W roku szkolnym 2012/13:
Oddział I – 3 latki   nauczyciele Magdalena Bartczak, Ewa Wójcik
Oddział II – 4 latki   nauczyciele Marta Kubiak, Małgorzata Marynowska
Oddział III – 5 latki  nauczyciele Małgorzata Kawecka, Anna Kamińska
Oddział IV – 4-5 latki  nauczyciele Beata Chwieduk, Małgorzata Marynowska
Oddział V – 6 latki   nauczyciela Anna Walczak, Anna Kamińska

 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).


Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
* właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej;
* szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
* ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
* poszanowania jego godności osobistej;
* poszanowania jego własności;
* opieki i ochrony;
* partnerskiej rozmowy na każdy temat;
* akceptacji jego osoby.


Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny.
Od 01.01.2013r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 2,40 zł.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Łęczyca:
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
3) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2012/13 stawka żywieniowa wynosi:
3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 6,00zł/dzień
2 posiłki (śniadanie, obiad) – 4,75,00zł/dzień
1 posiłek (obiad)- 3,50zł/dzień"

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia
stanowi iloczyn:

1) dziennej stawki żywieniowej;
2) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka, w miesiącu poprzednim.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są z góry do 10 każdego miesiąca.

Płatność należy regulować:
  u intendenta w wyznaczonych dniach i godzinach.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna
– jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2012/13:
Rytmika – 10zł   ( opłata miesięczna)  * Grupa I, II, III, IV,V

Zajęcia taneczne – 20 zł (opłata miesięczna)  * Grupa II,III,IV,V

Gimnastyka korekcyjna – 15 zł ( opłata miesięczna)  * Grupa I, II,III,IV,V

Język angielski : 20 zł - ( opłata miesięczna)  * Grupa III,IV,V

 

 odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013Rejestr zmian strony