Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

W Przedszkolu nr 1 w Łęczycy działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Zasady tworzenia i funkcjonowania Rady Rodziców określa art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Przedszkola.

Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspomaganie działań dyrektora i Rady Pedagogicznej związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

 

Ponadto do zadań Rady Rodziców należy m.in.:

• Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;

• Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki, rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

• Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

• Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności Rady Rodziców.

 

Szczegółowe cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola nr 1 w Łęczycy  >>> pobierz regulamin

 

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 1 w Łęczycy w roku szkolnym 2012/13.

Przewodniczący –  Czerwiński Mateusz

Z –ca –  Magdalena Karolak

Skarbnik –  Aleksandra Marcinkiewicz

Komisja Rewizyjna –  Mirosław Milczarek, Agnieszka Olczak

 

 

odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013Rejestr zmian strony