Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

1.W przedszkolu Nr 1 w Łęczycy działa Rada Pedagogiczna.

2.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3.W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i inni pracownicy pedagogiczni przedszkola.

4.W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego ,za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1.Dbanie o jakość przedszkola poprzez tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej, współdecydowanie o kierunku jego rozwoju.

2.Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie i wnioskowanie.

2.Analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.

3.Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów oraz organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

4.Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1.Rada Pedagogiczna posiada kompetencje :

a/ stanowiące

b /opiniodawcze

c / wnioskodawcze

 

STANOWIĄCE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Opracowywanie i zatwierdzanie  rocznych planów pracy, programu wychowawczego.

2.Przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian.

3.Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.

4.Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola /nie dotyczy dziecka 6-letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne/

5. Ustalanie szkolnego zestawu podręczników

6. Ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania.

7.Ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

8.Uchwalenie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 

OPINIODAWCZE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1.Opiniowanie organizacji pracy przedszkola ,w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela.

2.Opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu.

3.Opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4.Przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora.

5. Opiniowanie powierzenia stanowiska  dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił

kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił

6.Wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu.

7.Wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący.

8. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora

9. Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

11.Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie

nauczyciela od oceny pracy.

12. Zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla

Nauczycieli.

13.Wydawanie opinii o pracy Dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

 

WNIOSKODAWCZE  KOMPETENCJE  RADY PEDAGOGICZNEJ

1.Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji Dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

2.Wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1.Rada Pedagogiczna działa na zebraniach za pomocą swoich organów

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty oraz Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013Rejestr zmian strony