Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Dyrektorem Przedszkola Nr 1 w Łęczycy jest:

 

 

Joanna Stańczyk

 

  telefon: 24 721-03-54

  email: przedszkole_1@poczta.onet.pl


1.   Dyrektor przedszkola:

1)  kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)  jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)  jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)  jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

5)  wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.


2.   Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.


3.   Dyrektor przedszkola:

1)   kieruje działalnością opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną


4.   Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

5. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe oraz statut przedszkola.odpowiada: Joanna Stańczyk

wytworzył: Joanna Stańczyk

wprowadził: administrator

data: 04-12-2017

data: 04-12-2017

data: 04-12-2017Rejestr zmian strony